نمایش برشت

کسانی که اهل نمایش و تئاترند میدانند که برشت سبک بخصوصی برای نمایشهای خود داشت در این نمایشنامه ها بازیگران از تماشاگران جدانبودند بلکه ارتباط درونی و برونی با تماشاگر داشتند و حتی گاهی بازیگران ازمیان بازیگران برمیخاستند و روی سن می رفتند همچنانکه شاعری گفت : "زندگی صحنه ی بازیگری انسانهاست "

ویکی از عالیترین نمایشنامه های برشت این بود "آنکه گفت آری و آنکه گفت نه"

و عجب نمایشی که کسانی برای نه گفتن ازجانشان میگذرند و آزادی را به زندگی درذلت ترجیح میدهند تا به مردم نه گفتن را بیاموزند . عجب نمایشنامه ای و عجب نمایشی و بازیگرانی !

/ 0 نظر / 11 بازدید