برگ زیتون

مطالب اجتماعی

کاش

کاش اینقدر شهامت برایمان مانده بود که حقیقت را بر زبان آریم بی هیچ هراسی و زبان به دروغ نیالائیم و  در کام نگیریم بی هیچ هراسی .
/ 1 نظر / 11 بازدید
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
5 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
3 پست
تیر 89
9 پست
خرداد 89
17 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
3 پست
مرگ
3 پست
فرشته
1 پست
آرایش
1 پست
غربت
1 پست
اسیر
1 پست
تحمل
1 پست
عنایت
1 پست
هدیه
2 پست
خرج
1 پست
مدیر
1 پست
زحمات
1 پست
رضایت
2 پست
قول
1 پست
تلاش
6 پست
دستمزد
1 پست
خانواده
2 پست
مشاغل
1 پست
دوشادوش
1 پست
پدر
3 پست
لبخند
1 پست
گرانی
1 پست
خرید
1 پست
همسر
2 پست
فرزند
1 پست
قابلیت
1 پست
ازدواج
1 پست
فرهنگ
8 پست
سنت
1 پست
پیشرفت
3 پست
شعر
3 پست
شاعر
2 پست
مدح
1 پست
صله
1 پست
قدردانی
1 پست
فن_آوری
1 پست
دروغ
1 پست
خبر
1 پست
شایعه
1 پست
اطلاع
1 پست
غافل
1 پست
مقابله
1 پست
رقیب
1 پست
تاریخ
1 پست
حرکت
1 پست
انگیزه
1 پست
اجتماع
3 پست
زن
1 پست
مادر
2 پست
عاطفه
1 پست
تمدن
1 پست
معماری
1 پست
پایمردی
1 پست
آفتاب
1 پست
ایثار
1 پست
طبیعی
1 پست
رمز_وجود
1 پست
سقوط
1 پست
اخلاق
1 پست
خیانت
1 پست
امانت
1 پست
پیروزی
1 پست
احترام
1 پست
افتخار
1 پست
اختلاف
1 پست
کامپیوتر
1 پست
اجتماعی
1 پست
اینترنت
2 پست
وب
1 پست
ادبیات
2 پست
ادب
1 پست
سنن
1 پست
نماد
1 پست
تیر
1 پست
کمان
1 پست
زمزمه
1 پست
نجوا
1 پست
نیمه_شب
1 پست
دفاع
1 پست
میهن
2 پست
حماسه
1 پست
رای
1 پست
خرداد
1 پست
امتحان
2 پست
گزینش
1 پست
تولید
1 پست
مصرف
2 پست
بهره_وری
1 پست
ریاضی
1 پست
فلسفه
1 پست
خیام
1 پست
عشق
1 پست
علاقه
1 پست
موطن
1 پست
هدف
2 پست
جهش
1 پست
کتاب
2 پست
مترو
1 پست
نمایشگاه
2 پست
فردوسی
1 پست
عدالت
1 پست
آرامش
3 پست
خانه
1 پست
نشاط
1 پست
تولد
1 پست
شکفتن
1 پست
نمو
1 پست
ترس
1 پست
روح
1 پست
تهی
1 پست
حقیقت
1 پست
پرده
1 پست
احساس
2 پست
دیده
1 پست
نشر
1 پست
بیماری
1 پست
وعده
1 پست
وجود
1 پست
ترافیک
1 پست
فکر
2 پست
مطالعه
1 پست
تعهدات
1 پست
خیال
1 پست
پرنده
1 پست
محتوی
1 پست
دوستی
1 پست
تغییر
1 پست
زیتون
1 پست
معلم
1 پست
مهر
1 پست
دلسوزی
1 پست
سخت_کوش
1 پست
رویا
1 پست
خاک
1 پست
ریشه
2 پست
خاطره
1 پست
سیگار
1 پست
چای
1 پست
دود
1 پست
هویت
1 پست
وطن
1 پست
مهاجر
1 پست
خاطرات
1 پست
کوچه
1 پست
وصال
1 پست
شهرعشق
1 پست
نگاه
1 پست
محبت
1 پست
غرور
1 پست
گله
1 پست
زندگی
1 پست
افسردگی
1 پست
حسرت
1 پست
دل_شکسته
1 پست
قطار
1 پست
سفر
1 پست
شناخت
1 پست
مقصد
1 پست
ستاره
1 پست
جاودانگی
1 پست
هنر
1 پست
اندیشه
1 پست
رسانه
1 پست
دریا
1 پست
سیل
1 پست
مواج
1 پست
نهال
1 پست
پایداری
1 پست
آرمان
1 پست